< geri
HidayetYolu.Net - 2011
Ebu Hüreyre radıyallâhu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "İki kelime vardır, bunlar dile hafif, terazide ağır, Rahmân'ada sevgilidirler: Sübhânallahi ve bihamdihi, Sübhânallâhi'l-azim (Allahım seni hamdinle tesbih ederim, yüce Allahım seni tenzih ederim) kelimeleridir"
Tesbih,Tahmid ve Tehlil Yine buyurdu ki; “Kim bir günde yüz kere "Sübhânallahi ve bihàmdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile"

Ebu Hureyre ra’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kim sabahladığında ve akşamladığında yüz kere “Subhanallahi ve bihamdihi” derse, kıyamet gününde hiç kimse ondan daha faziletlisi ile gelemez Ancak aynısını veya daha fazlasını söyleyen kimse hariç”

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Sübhânallahi, velhamdu lillahi, velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber (Allah'ı tesbih ederim, hamdler Allah'adır, Allah'tan, başka ilâh yoktur Allah en büyüktür) demem, bana, üzerine güneşin doğduğu şeyden (dünyadan) daha sevgilidir"

Allah’ım keremin, cömertliğin ve fazlın için hamd ve minnet sanadır… Müslüman, az bir çabasıyla vakitlerini tesbih, tahmid ve tehlil ile değerlendirebilir Hastanede beklerken, arabaya bindiğinde veya yolda yürürken dilini harekete geçirir ve Allah Azze ve Celle’yi zikredebilir Bunun için on dakika ayırsa bunu alışkanlık haline getirebilir

Musab Bin Sad’dan; “Babam bana dedi ki; “Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında iken şöyle buyurdu; “Sizden biri hergün bin sevap kazanmaktan aciz midir?” Orada oturanlardan birisi şöyle sordu; “Bizden biri her gün nasıl bin sevap kazanabilir?” Buyurdu ki; “Yüz defa tesbih ederse ona bin sevap yazılır veya bin günahı silinir”
“Subhanallah” kelimesi dile hafif olup çabuk söylenebilir Müslüman, dakikada seksen defa “Subhanallah” diyebilir On dakikada ise sekiz yüz defa söyler Allah’ım! Bu büyük iyilik için sana hamd olsun

Ebu Hureyre ra’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la şerike leh, lehu'l mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevap verilir, ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir Bu, ayrıca o gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez”
Evet, on köle azat etmek, yüz sevap yazılması ve yüz kötülüğün silinmesi, gün boyu şeytandan korunması… Allah’ın kendisine iyiliği kolaylaştırdığı kimse bu cümleleri dakikada yirmi defa yani on dakikada iki yüz defa söyleyebilir Onun faziletini, dereceleri yükseltmesini ve hataları silmesini bir düşünsene!

İbn Abbas ra, Cüveyriye ra’dan rivayet ediyor; Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz bir gün sabah namazını kılınca, daha kendisi namazgâhında iken, erkenden yanından çıkmış, gitmiş, kuşluktan sonra Cüveyriyye (aynı yerinde zikrederek) otururken geri gelmiş ve:
"Bırakıp gittiğim halde duruyorsun (hiç yerinden kımıldamadın galiba?)" diye sormuş, "Evet" cevabı üzerine şunu söylemiştir:
"Ben senden ayrıldıktan sonra dört kelimelik bir duayı üç kere okudum Eğer bunlardan hâsıl olan sevap tartılacak olsa, senin burada sabahtan beri okuduğun duaların sevabının ağırlığına denk olur O dua şudur: "Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi (Allah'ı mahlûkatı sayısınca, nefsinin rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerinin adedince tesbih (noksanlıklardan tenzih) ederim"

Müslüman on dakikada bu kelimeleri dört yüz defa söyleyebilir Yarışanlar nerede?!
Diğer rivayette bu dua şöyle geçer; “Subhanallahi adede halkıhi, subhanallahi rıdâ nefsihi, Subhanallahi zinete arşihi Subhanallahi midade kelimatihi”

Ebu Musa el-Eşari ra’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana; “Sana cennet hazinelerinden bir hazine göstereyim mi?” buyurdu “Evet, ey Allah’ın Rasulü!” dedim buyurdu ki; “O, La havle vela kuvvete illa billâh (demektir)”

Çoğunluk bu büyük hazineden gafildir Ancak onu kazanmak isteyip bu cümleyi on dakikada beş yüzden fazla tekrar edenler hariç!
Yüseyre radıyallâhu anhâ anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalatu vesselam bize dedi ki: "Size tesbih, tehlil, takdis, tekbir çekmenizi tavsiye ederim Bunları parmaklarla sayın Zira parmaklar (Kıyamet günü nelerde kullanıldıklarından) suale maruz kalacaklar ve konuşturulacaklardır"

Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kim “Subhanallahil azim ve bihamdihi” derse onun için cennette hurma dalı dikilir”

İbn Kayyım rahimehullah der ki; “Geçirdiğin saatlere bak ki ne kadar hurma dalı kaçırmışsın?!”
Bizler dünyada tek bir hurma dalı dikmek için zorlanırız Fakat Allah bize bu kelimeleri on dakikada beş yüzden fazla söylemekle cennete hurma ağacı dikmemizi kolaylaştırmıştır Kim cennette hurma ağacı dikmek istiyorsa bu sözlere koşsun ve her zaman şunu tekrar etsin; “Subhanallahil azim ve bihamdihi”

El-Egar Bin Yesar el-Müzeni ra’den; Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Allah’a tevbe edin ve bağışlanma dileyin Şüphesiz ben günde yüz kere bağışlanma dilerim"

Aişe ra der ki; “Amel defterinde çok istiğfar bulana ne mutlu!”
Amel defterinin sayfalarının açılacağı günde ferahlamak isteyen, bağışlanma dilemeyi artırsın Zira onun fazileti büyük olup kolay bir cümledir… estağfirullah… estağfirullah ve etûbu ileyh… bunun dile ne kadar kolay olduğunu ve on dakikada dilin bunu kalp hazırlığıyla binden fazla söyleyebileceğini bir düşün! Allah’ım! Sana hamd olsun

Ebu Hüreyre radıyallâhu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "İki kelime vardır, bunlar dile hafif, terazide ağır, Rahmân'ada sevgilidirler: Sübhânallahi ve bihamdihi, Sübhânallâhi'l-azim (Allahım seni hamdinle tesbih ederim, yüce Allahım seni tenzih ederim) kelimeleridir"
Yine buyurdu ki; “Kim bir günde yüz kere "Sübhânallahi ve bihàmdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile"

Ebu Hureyre ra’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kim sabahladığında ve akşamladığında yüz kere “Subhanallahi ve bihamdihi” derse, kıyamet gününde hiç kimse ondan daha faziletlisi ile gelemez Ancak aynısını veya daha fazlasını söyleyen kimse hariç”

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Sübhânallahi, velhamdu lillahi, velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber (Allah'ı tesbih ederim, hamdler Allah'adır, Allah'tan, başka ilâh yoktur Allah en büyüktür) demem, bana, üzerine güneşin doğduğu şeyden (dünyadan) daha sevgilidir"

Aişe ra der ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hallerinde Allah’ı zikrederdi”

Sevgili Kardeşim!
İmam Nevevî, el-Ezkar adlı eserinde der ki; “Alimler kalp ve dil ile zikrin, abdesti olmayana, cünübe, hayızlıya ve nifaslıya da caiz olduğunda görüş birliğindedir Bu, tesbih, tahmid, tehlil, tekbir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salat etmek ve dua gibi şeyleri kapsar”

Ebu Musa el-Eşari ra’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Rabbini zikreden ile zikretmeyenin misali, ölü ile dirinin misali gibidir”
Şeyhülislam İbn Teymiye (ks)’a “Kul için tesbih mi yoksa istiğfar mı daha faydalıdır?” diye soruldu Şöyle cevap verdi; “Eğer elbise temiz ise ona buhur ve gül suyu daha faydalıdır Fakat kirli ise sabun ve sıcak su daha faydalıdır Tesbih, temiz kulların buhurudur İstiğfar ise günahkârların sabunudur”Tesbih,Tahmid ve Tehlil ( Zikretmek )